ОБЩИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА „Коледа с T MARKET”
2018-12-07
Назад

I. Данни за Организатора

1. Промоционалната игра „Коледа с T MARKET” /наричана по-долу „Промоцията“ или „Играта“/ се организира и провежда от "Максима България“ ЕООД, ЕИК 131324923, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ №247, ет. 2 /наричано по долу „Организатор“/.
2. Настоящите общи условия на Промоцията са публично оповестени на интернет страницата tmarket.bg, където са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане, както и на Информационното табло в обекта T MARKET в Студентски град, София

II. Място и срок на провеждане на промоцията
 1. Промоцията се провежда единствено в магазин Т MARKET Студентски град, находящ се на адрес гр. София, ул. „Академик Борис Стефанов“ №38.
 2. Промоцията започва в 00:00:00 ч. на 10.12.2018 г. и ще продължи до 23:59:59 ч. на 21.12.2018г., включително (Период на Промоцията).
 3. Покупките в магазин T MARKET в Студентски град, София преди 00:00:00 ч. на 10.12.2018 г. и/или след 23:59:59 ч. на 21.12.2018 г. не дават право на потребителите на участие в играта.

III. Условия за участие в промоцията

 1. При покупка, в магазин T MARKET Студентски град, на стойност минимум 15 лева с ДДС, всеки навършил 18 (осемнадесет) години и желаещ да участва може да се включи в играта за спечелване на 1 бр. iPhone 8/ 64 GB, като за целта трябва да предприеме посочените по-долу стъпки за участие.
 2. 2. Всеки желаещ да участва, след като се е запознал с настоящите общи условия на Организатора, трябва да попълни талон за участие в промоционалната игра (талоните са налични на касите в търговския обект), в който да посочи следната информация: номера на касовата бележка, удостоверяваща покупката на стойност минимум 15 лв. с ДДС, три имена, телефон и e-mail, както и потвърждение в предвиденото за това място на талона, че клиентът е запознат с настоящите условия. Попълнените талони трябва да бъдат пуснати в урните разположени на територията на търговския обект.
 3. Клиентът следва да запази касовата си бележка до момента на приключване на играта и обявяване на печелившия участник и резервата. Печелившият участник и резервата трябва да пазят касовите си бележки до раздаването на наградата. Касовата бележка удостоверява направената покупка и дава възможност на печелившия участник да получи наградата си. При непредставена касова бележка, изтегленият победител губи възможността да получи наградата си и ще бъде заместен от участника, изтеглен като резерва.
 4. Всеки участник може да се регистрира в Промоцията с повече от една касова бележка, при условие, че всяка от тях доказва покупка на стойност минимум 15.00 лв. с ДДС. Една касова бележка дава право само на една регистрация, независимо от стойността на касовата бележка. Всяка регистрирана касова бележка, доказваща покупка на стойност минимум 15.00 лв. с ДДС дава възможност на регистриралия се участник за спечелване на 1 бр. iPhone 8/ 64 GB. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

 

5.Участието в Промоцията ще се счита за невалидно в следните случаи:

 

5.1 . Ако в талона е попълнен повече от един уникален номер на касова бележка;

5.2.Ако в талона не е попълнен уникалния номер на касова бележка;

5.3. Ако талонът съдържа уникален номер на касова бележка, който вече е бил въвеждан в друг талон;

5.4. Ако талонът е бил попълнен след изтичане срока на Промоцията, а именно след 23:59:59 ч. на 21.12.2018 г. или преди нейното начало, а именно преди 00:00:00 ч. на 10.12.2018 г.

5.5. Ако регистрираната касова бележка е за закупени продукти на стойност по-малка от 15 лв. с ДДС.

 

 1. 6. Всеки валидно попълнен талон участва в томболата за теглене на наградата до края на Промоцията.

IV
. Начин на получаване на наградата

1. В Промоцията може да бъде спечелен: 1 бр. iPhone 8/ 64 G

2. Печелившият участник и резервата за спечелване на наградата ще бъдат изтеглени чрез томбола на 28.12.2018 г., в присъствието на нотариус. Номерата на касовите бележки на печелившият участник и резервата ще бъдат публикувани на интернет страницата на организатора. Печелившият участник ще бъде уведомен в същия ден по телефон и e-mail. Резервата също ще бъде уведомена по телефон и имейл, че е изтеглена като такава с цел предприемане на действия по съхраняване на касовата бележка от негова страна, в случай че печелившият участник не получи наградата си. При получаване на наградата от печелившия участник в срок, резервата отново ще бъде уведомена за това.

Печелившият участник може да получи наградата си всеки делничен ден до 10.01.2019г. в удобно за него време от 9:00 до 17:00 часа в търговски обект магазин T-MARKET в Студентски град в гр. София. Ако участник по причини, за които той отговаря, не получи наградата до посочения срок, губи тази възможност и правото за получаване на награда преминава върху изтеглената резерва. В такъв случай на следващия ден, Организаторът се свързва по горепосочения начин с резервата и го информира за правото му да получи наградата. Резервния победител трябва да се яви в търговския обект за получаване на наградата всеки делничен ден до 18.01.2019 г включително, в удобно за него време между 9:00 и 17:00 часа. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда след този срок и участникът губи правото си да получи награда.

3. За получаване на наградата, правоимащият участник :

 1. В случай, че Организаторът не може да се свърже с печелившия участник - когато телефонът му е изключен или е в зона извън обхват в продължение на повече от 120 часа и същият не потвърдил получаването на имейла, с който Организаторът го информира за спечелената от него награда, то той губи правото си да получи наградата и Организаторът пристъпва към уведомяване на резервата за възможността и да получи наградата

4.1. В случай, че Организаторът не може да се свърже с резервата, върху която е преминало правото да получи наградата - когато телефонът и е изключен или е в зона извън обхват в продължение на повече от 72 часа и същата не потвърди получаването на имейла, с който Организаторът я информира за спечелената награда, то тя губи правото си да получи наградата.

 1. Не се допуска замяна на спечелените награди срещу стойността им в пари, както и замяна с други вещи.
 2. Прекратяване на промоцията
 3. Промоцията е с краен срок 23:59:59 часа на 21.12.2018г.
 4. В случай на форсмажорни обстоятелства, Организаторът може да прекрати Промоцията по всяко време преди крайния и срок, като обяви това публично на официалния си сайт. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение и не се допуска връщане на закупени продукти или връщане на заплатените от участниците суми.
 5.  VI. Организаторът не носи отговорност в следните случаи

1.Организаторът не се задължава да води кореспонденция във връзка с претенции на лица, които не са печеливши и които възникват след действителното раздаване на наградата.

 1. При невъзможност за уведомяване на печеливш участник, поради непредоставяне на e-mail или телефон от негова страна, Организаторът не носи отговорност.

VII. Други

 1. При възникване на спор между Организатора и Участниците, той следва да бъде решен между страните в дух на разбирателство, а ако това е невъзможно – от компетентните съдилища на територията на Република България.
 2. 2. При провеждане на Играта Организаторът обработва лични данни на регистриралите се участници. Информация относно политиката за обработване на лични данни е публикувана на официалния сайт на следния адрес tmarket.bg и на Информационното табло в търговския обект.