ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА "КОЛЕДА С T MARKET”
2018-12-07
Назад

 

  1. Администратор на лични данни

„Максима България“ ЕООД, с ЕИК 131324923, със седалище в гр. София и адрес на управление: София 1517, район „Подуяне“, бул. „Ботевградско шосе“ №247, ет. 2 е администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) ще започне да се прилага от 25 май 2018 г. (Регламента)

  1. Обработване на личните данни за целите на играта

2.1. Лични данни, които администраторът обработва: При провеждане на играта Коледа с „Т-МАРКЕТ“ (наричана по-долу за краткост „играта“), администраторът на лични данни обработва три имена, телефон и имейл на регистриралия се участник, което е необходимо условие за предприемане на стъпки за участие в играта.

2.2.Основание за обработване: Личните данни ще бъдат обработвани на основание предприети стъпки от субекта на данни за участие в играта.

2.3. Срок за обработване на лични данни на непечеливши участници: Личните данни на участниците, които не бъдат изтеглени като печеливш участник или резерва ще бъдат обработвани до – 28.12.2018г. включително. След изтичане на посочения срок администраторът ще изтрие личните им данни.

2.4. Срок на обработване на лични данни на изтеглените в томболата печеливш участник и резерва: Личните данни на изтеглените печеливш участник или резерва ще бъдат обработвани до момента на получаване на наградата от правоимащия, съответно личните данни на този, който не е получил награда, ще бъдат изтрити.

  1. Обработване на лични данни на участника в играта, получил награда

3.1.Лични данни, които администраторът обработва – три имена, ЕГН, адрес и телефон, съдържащи се в приемо-предавателен протокол за получаване на наградата.

3.2.Основание за обработване: Личните данни на участника, получил наградата, ще бъдат обработвани след получаване на наградата на основание чл. 6, б „е“ от Общия регламент относно защита на данните, с цел осигуряване защитата на организатора срещу евентуални правни претенции.

3.3.Срок на обработване на личните данни на участника, получил награда: подписаният приемо-предавателен протокол между организатора и получателя на наградата ще бъде съхраняван в предвидените от българското законодателство давностни срокове. Личните данни ще се обработват при предприемане на допълнителни технически и организационни мерки за тяхната защита (напр. крайно ограничен достъп, въвеждане на специфични вътрешни правила относно архивирането и др.) След изтичане на посочения срок администраторът ще изтрие съответните лични данни.

 

  1. Получатели/категории получатели на данните

„Максима България“ може да предостави обработваните лични данни в електронна форма на едно или повече лица от групата дружества Максима, към която принадлежи, които ще ги обработват по възлагане и от името на администратора (лица – обработващи лични данни).

Личните данни няма да се предоставят на трети страни, нито ще се споделят извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.

При извънредни обстоятелства, е възможно администраторът да предостави лични данни:

  1. Права на субектите на данни

а) право на изтриване ( право да бъдеш забравен) – субектите на лични данни имат право да поискат от администратора да изтрие всички лични данни, които са били предоставени от тях и се обработват от администратора, в случаите когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани. Администраторът от своя страна ще изтрие предоставените от субекта лични данни без ненужно забавяне освен в случаите, когато администраторът има законово задължение за обработване на личните данни. Правото на изтриване (право да бъдеш забравен) може да бъде упражнено, като съответното искане се отправи на електронна поща dpo@maximabulgaria.bg

б) Право на информираност - Субектът на данните има право да получи потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация: a) целите на обработването; б) съответните категории лични данни; в) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;

в) Право на жалба до надзорен орган в Република България, където е установен администраторът;

г) Право на преносимост – субектът на данни има право да получи личните данни, които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор;

д) Право на ограничаване на обработването;

Своите права субектът може да упражни като отправи съответното искане до администратора на лични данни на следната електронна поща: dpo@maximabulgaria.bg

е) Право на възражение – участникът, който е получил наградата и чийто лични данни се обработват на основание, посочено в т.3.2. на настоящото уведомление, има право на възражение.

  1. Оранизаторът не осъществява действия по автоматизирано вземане на решение, включително профилиране.
  2. Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни Всички въпроси, коментари и искания във връзка с обработването от страна на „Максима България“ на лични данни на Участниците в игрите, молим да изпращате на вниманието на нашето длъжностното лице по защита на данни на адрес: „Максима България“ ЕООД, гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 2 или по ел. поща на dpo@maximabulgaria.bg