УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА “БЕЗПИЛОТНА КАСА” НА СТРАНИЦАТА НА T MARKET ВЪВ FACEBOOK
2018-12-03
Назад

 

РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР НА ИГРИТЕ

Настоящите Общи условия, определят правила, по които „Максима България“ ЕООД (Наричана по-долу за краткост Организатор) ще проведе Играта „Безпилотна каса“, обявена във фейсбук страницата на Огранизатора.

Игрите, провеждани на страниците на T MARKET, се организират и провеждат от „Максима България“ ЕООД (наричано за кратко по-долу „Организатор”).

Организаторът на ИГРАТА си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на фейсбук страницата и официалния сайт на организатора: http://www.tmarket.bg/.

 

РАЗДЕЛ 2: РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Играта “Безпилотна каса” се провежда на фейсбук страницата на „Максима България“ ЕООД - https://www.facebook.com/MaximaBulgaria/ и важи единствено за територията на магазин Т-Маркет в гр. София, ул. „Боян Дановски“ № 37. За да се регистрира успешно за участие в играта всеки потребител трябва да:

  1. Посети магазин T MARKET Мусагеница.
  2. Направи на място в магазина снимка на промоционална картонена фигура за съответния период, през който се провежда играта.
  3. Влезе във фейсбук страницата на T MARKET- https://www.facebook.com/MaximaBulgaria/
  4. Сподели направената снимка като коментар под публикацията, обявяваща играта до 04.01.2019г.

 

РАЗДЕЛ 3: ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Всяко лице, навършило 18 години има право да се включи в играта с изключение на: служителите на “Максима България” ЕООД, всички подизпълнители, свързани с играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

Участието е доброволно и не е обвързано с покупка.

Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има правото да дисквалифицира участници.

 

 РАЗДЕЛ 4: НАГРАДИ: ПРОЦЕДУРА НА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

Наградите обявени в публикацията за провеждане на играта във Фейсбук, а именно– 5 (пет) броя ховърборда и 30 (тридесет) броя колички за пазаруване ще бъдат изтеглени на лотариен  принцип в присъствие на Нотариус. Регистрацията дава възможност за спечелване на една единствена награда, независимо от броя на коментарите под публикацията във фейсбук, оставени от съответния участник.

Печелившите участници ще бъдат обявени в същата публикация, която обявява играта във фейсбук, в срок от 5 дни след приключването на играта – 04.01.2019г.

Всеки печелившия участник в срок от 5 дни, считано от датата на обявяването му, трябва да изпрати имейл на следната електронна поща на Организатора: igra@maximabulgaria.bg, в който да посочи две имена и телефон за връзка.

Връчването на наградите ще се осъществи на специално публично събитие в магазин T MARKEТ на адрес: кв. Мусагеница, ул. Боян Дановски 37, като организаторът предварително ще уведоми печелившите участници за деня и часа на провеждането му. При предоставяне на наградите – 5 ховърборда Организаторът и печелившите участници подписват приемо-предавателен протокол.

 

РАЗДЕЛ 5: ЗАМЕСТВАЩА НАГРАДА

Не се допуска размяна на награди с тяхната парична равностойност или друга награда.

 

РАЗДЕЛ 6: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Играта стартира на 03.12.2018 г в 12:00 ч. и ще продължи до 04.01.2019 г. в 23:59 ч.

 

РАЗДЕЛ 7: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

В случай на форсмажорни обстоятелства или на други обстоятелства, за които Организаторът не носи отговорност, последния има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това на Фейсбук страницата си.

 

РАЗДЕЛ 8. ДОСТЪП НА ИНФОРМАЦИЯ ДО ОБЩИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРИ

Общите правила ще бъдат достъпни в Бележки на Фейсбук страницата на „Максима България“ - https://www.facebook.com/MaximaBulgaria/, и официалния сайт на Организатора: http://www.tmarket.bg/. Участвайки в играта, участниците приемат да спазват нейните условия и правила.

При провеждане на играта Организаторът в качеството си на администратор на лични данни, ще обработва личните данни на участниците. Уведомлението за обработване на лични данни е публикувано в Бележки на Фейсбук страницата на „Максима България“ - https://www.facebook.com/MaximaBulgaria/, и официалния сайт на Организатора: http://www.tmarket.bg/.

Публикувано на 03.12.2018 г.