УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА “ОБИЧАМ ПЛОВДИВ” НА СТРАНИЦАТА НА T MARKET ВЪВ FACEBOOK
2019-12-09
Назад

РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР НА ИГРИТЕ

Настоящите Общи условия, определят правилата, при които „Максима България“ (Наричана по-долу за краткост Организатор), ще провежда игри, индивидуалните условия, по които препращат към настоящите условия.

Игрите, провеждани на страниците на T MARKET, се организират и провеждат от „Максима България“ ЕООД (наричано за кратко по-долу „Организатор”).

РАЗДЕЛ 2: НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ

Играта “Обичаме Пловдив” се провежда на фейсбук страницата на „Максима България“ ЕООД - https://www.facebook.com/MaximaBulgaria/ и важи за територията на град Пловдив, България. За да се регистрира успешно за участие в играта, всеки потребител трябва да сподели като коментар под публикацията, обявяваща играта, отговор на зададения въпрос. С участието си в Играта лицето изрично се съгласява, че приема настоящите Общи условия за провеждане на игри и е запознат с условията за обработка на личните му данни. 

Организаторът на ИГРАТА си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на фейсбук страницата и официалния сайт на организатора: http://www.tmarket.bg/. 

РАЗДЕЛ 3: ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В игрите имат право да се включат всички лица на територията на България, които имат навършени 18 години, с изключение на: служителите на “Максима България”, всички подизпълнители, свързани с играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи). 

Участието е доброволно и не е обвързано с покупка. 

Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има правото да дисквалифицира участници. 

РАЗДЕЛ 4: ПРОЦЕДУРА НА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

Наградите се обявяват в публикацията, конкретизираща условията на играта. Наградите – 6 (шест) броя 1-метрови плюшени мечета ще бъдат изтеглени на томболен принцип и обявени в срок от 3 дни след приключването на играта.

Печелившите участници се задължава в срок от 5 дни, считано от датата на обявяването им, да изпратят лично съобщение на фейсбук страницата на “Максима България”, в което да посочат две имена и телефон за връзка. Връчването на наградите ще се осъществи лично в избран магазин T MARKEТ в град Пловдив.

РАЗДЕЛ 5: ЗАМЕСТВАЩА НАГРАДА

Не се допуска размяна на награди с тяхната парична равностойност или друга награда.

РАЗДЕЛ 6: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Играта стартира на 09.12.2019 г в 16:00ч и ще продължи до 15.12.2019 г. в 23:59 ч. 

РАЗДЕЛ 7: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

В случай на форсмажорни обстоятелства или на други обстоятелства, за които Организаторът не носи отговорност, последния има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това на Фейсбук или Инстаграм страницата си.

РАЗДЕЛ 8. ДОСТЪП НА ИНФОРМАЦИЯ ДО ОБЩИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРИ

Общите правила ще бъдат достъпни в Бележки на Фейсбук страницата на „Максима България“ - https://www.facebook.com/MaximaBulgaria/, и официалния сайт на Организатора: http://www.tmarket.bg/. Участвайки в играта, участниците приемат да спазват нейните условия и правила.

РАЗДЕЛ 9: ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1 Администратор на лични данни

„Максима България“ ЕООД, с ЕИК 131324923, със седалище в гр. София и адрес на управление: София 1517, район „Подуяне“, бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 2 е администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) ще започне да се прилага от 25 май 2018 г. (Регламента)

9.2. Лични данни, които администраторът обработва във връзка с регистрацията за участие в играта

За да бъде възможно осъществяване на играта, администраторът на лични данни обработва имената/псевдонимите, с които регистриралите са за игра участници, са се регистрирали в личните си профили в съответните социални мрежи. 

Лични данни на регистриралите се участници, които администраторът обработва: използвани от участниците имена или псевдоними, с които са се регистрирали в съответните социални мрежи.

Основание за обработване: възможност за участие в играта. Личните данни ще се обработват на основание предприетите по искане на съответните лица, стъпки за участие в играта при нейните условия (съгласно чл. 6, т.1, б. „б“ от Регламент (Ес) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета – предприемане на стъпки за сключване на договор.), посочени по-горе на настоящите Общи условия, при които „Максима България“ провежда този тип игри. 

Срок за обработване: Личните данни на участниците, които не печелят и за които Организаторът няма задължение да предостави награда, ще бъдат обработвани в срок до 5 дни от обявяване на печелившия участник, освен ако по-рано регистриралия се участник не се откаже от участието си в играта или ако играта не бъде прекратена от страна на администратора/организатора. След изтичане на посочения срок администраторът ще изтрие публикацията и личните данни на непечелившите участници.

9.3.2. Лични данни, които администраторът обработва във връзка с изпълнение на задължението му да предостави наградата на печелившия участник:

С цел получаване на награда, печелившият Участник следва да предостави две имена и телефонен номер. Доколкото тази информация печелившият участник изпраща на посочения от Организатора имейл, съответно администраторът ще обработва и имейла на печелившия участник

Лични данни на печелившия участник, които ще бъдат обработвани от администратора: две имена, телефонен номер и имейл адрес.

Основание за обработване на данните– администраторът на лични данни обработва личните данни на печелившия участник, за да бъде възможно изпълнението на задължението му за предоставяне на наградата.

Срок на обработване: Личните данни ще бъдат обработвани до момента на получаване на наградата на печелившия участник, след което ще бъдат изтрити..

9.4. Получатели/категории получатели на данните

„Максима България“ може да предостави обработваните лични данни в електронна форма на едно или повече лица от групата дружества Максима, към която принадлежи, които ще ги обработват по възлагане и от името на администратора (лица – обработващи лични данни). 

Личните данни няма да се предоставят на трети страни, нито ще се споделят извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. 

При извънредни обстоятелства, е възможно администраторът да предостави лични данни:

• на лице, което придобие стопанската му дейност и активи или съответни части от тях; 

• на компетентни публични органи в производства пред тях; 

• или на друго лице, когато това се изисква от администратора съгласно нормативната уредба на Република България.

9.5. Права на субект на данни

а) право на изтриване (право да бъдеш забравен) – субектите на лични данни имат право да поискат от администратора да изтрие всички лични данни, които са били предоставени от тях и се обработват от администратора, в случаите когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани. Администраторът от своя страна ще изтрие предоставените от субекта лични данни без ненужно забавяне освен в случаите, когато администраторът има законово задължение за обработване на личните данни. Правото на изтриване (право да бъдеш забравен) може да бъде упражнено, като съответното искане се отправи на електронна поща dpo@maximabulgaria.bg 

б) Право на информираност - Субектът на данните има право да получи потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация: a) целите на обработването; б) съответните категории лични данни; в) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации; 

в) Право на жалба до надзорен орган в Република България, където е установен администраторът; 

г) Право на преносимост – субектът на данни има право да получи личните данни, които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор;

д) Право на ограничаване на обработването;

Своите права субектът може да упражни като отправи съответното искане до администратора на лични данни на следната електронна поща: dpo@maximabulgaria.bg 

9.6 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни Всички въпроси, коментари и искания във връзка с обработването от страна на „Максима България“ на лични данни на Участниците в игрите молим да изпращате на вниманието на нашето длъжностното лице по защита на данни на адрес: „Максима България“ ЕООД, гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 2 или по ел. поща на dpo@maximabulgaria.bg 

Публикувано на 09.12.2019 г.